تعرفه خط کاربری


تعرفه سرویس برقراري شماره انحصاری 3000

خط

رقم

نمونه

نوع مشتری

قیمت

E1

7

3000xxx

حقوقی

استعلام شود

8

3000xxxx

حقوقی


استعلام شود

E1

9

3000xxxxx

حقوقی

2.500.000

انتخابی

10

3000xxxxxx


حقوقی / حقیقی

1.400.000

انتخابی

12

3000xxxxxxxx

حقوقی / حقیقی

1.100.000

انتخابی

14

3000xxxxxxxxxx


حقوقی / حقیقی

300.000

تعرفه سرویس برقراري شماره انحصاری 1000

خط

رقم

نمونه

نوع مشتری

غبر سفارشی

سفارشی

E1

6

1000xx

حقوقی

60.000.000

60.000.000

E1

7

1000xxx

حقوقی

35.000.000 35.000.000

E1

8

1000xxxx

حقوقی

3.500.000

7.000.000

E1

9

1000xxxxx

حقوقی

2.500.000

5.000.000

انتخابی

10

1000xxxxxx

حقوقی / حقیقی

1.800.000

4.000.000

انتخابی

11

1000xxxxxxx

حقوقی / حقیقی

1.400.000

2.700.000

انتخابی

12

1000xxxxxxxx

حقوقی / حقیقی

700.000

1.400.000

انتخابی

13

1000xxxxxxxxx

حقوقی / حقیقی

350.000

700.000

انتخابی 14 1000xxxxxxxxxx حقوقی / حقیقی 150.000 400.000

 

تعرفه سرویس برقراري شماره انحصاری 2000

خط

رقم

نمونه

نوع مشتری

غبر سفارشی

سفارشی

E1

8

2000xxxx

حقوقی

12.000.000

25.000.000

E1

9

2000xxxxx

حقوقی

7.000.000

15.000.000

انتخابی

10

2000xxxxxx

حقوقی / حقیقی

4.000.000

10.000.000

انتخابی

12

2000xxxxxxxx

حقوقی / حقیقی

2.000.000

3.500.000

 

تعرفه سرویس برقراري شماره انحصاری 5000

خط

رقم

نمونه

نوع مشتری

غبر سفارشی

سفارشی

E1

6

50001x

حقوقی

75.000.000

75.000.000

E1

7

50001xx

حقوقی

45.000.000 45.000.000

E1

8

50001xxx

حقوقی

3.000.000

5.000.000

E1

9

50001xxxx

حقوقی

2.200.000

4.000.000

انتخابی

10

50001xxxxx

حقوقی / حقیقی

1.800.000

3.000.000

انتخابی

11

50001xxxxxx

حقوقی / حقیقی

1.350.000

2.200.000

انتخابی

12

50001xxxxxxx

حقوقی / حقیقی

700.000

1.200.000

انتخابی

13

50001xxxxxxxx

حقوقی / حقیقی

300.000

650.000

انتخابی 14 50001xxxxxxxxxxxx حقوقی / حقیقی 110.000 240.000

 جهت فعالسازی خط 5000 فرم درخواست را دانلود نموده و با دقت کامل نموده و به آدرس ایمیل sales@epayamak.com ارسال نمایید.

دانلود

تعرفه سرویس برقراري شماره انحصاری خط ثابت 21+

خط

رقم

نمونه

نوع مشتری

قیمت

E1

6

021XXXX

حقوقی

6.700.000

E1

7

021XXXXX

حقوقی

5.600.000


انتخابی

10

021XXXXXXXX

حقوقی

1.200.000

ارقام بدون احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

نکتـــــــه :
1. لازم به ذکر است کلیه قیمت های اعلام شده به روز می باشد .
‎ 2.پنل کاربری بلافاصله پس از انعقاد قرارداد راه اندازی میشود.